Privatlivspolitik af 06/08 2020

Dataansvar

KWES-EL ApS behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine oplysninger for at sikre en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

KWES-EL ApS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Kim B. Olsen
Adresse: Hovedgaden 4E, 4050 Skibby
CVR: 38944479
Telefonnr.: 71140575
Mail: kbo@kwes-el.dk
Website: kwes-el.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Kundeoplysninger:

Almindelige kundeoplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • e-mailadresse
 • anden info som kunden ønsker oplyst

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder via offentlige tilgængelige websites, eksempelvis krak.dk, tdc.dk.

  Formål med behandling af dine personoplysninger

 • Fremsendelse af faktura
 • Korrespondance vedr. opgaver
 • Administration af din relation til os
 • Anmeldelse af installationer til forsyningsnettet
 • Ansøgning om tilskud hos energiselskaber

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til 3.part ud over i de ovenfor nævnte situationer

Samtykke

Vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

 • Af praktisk og administrativt hensyn opbevarer vi dine almindelige kundeoplysninger i op til 1 år efter afslutningen af en sag

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine oplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning hurtigst muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til løbende at foretage ændringer i denne privatlivspolitik.
Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.